Naziv programa: PRODAVAČ
Uvjet za pohađanje za stjecanje srednje stručne spreme,prekvalifikaciju i doškolovanje: - završena najmanje osnovna škola, ili bilo koja četverogodišnja srednja škola (prekvalifikacija) ili tri razreda bilo koje srednje škole (doškolovanje).
- osoba treba biti starija od 15 godina
Posebni uvjeti: - polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Janus , a na temelju priloženih dokumenata
Isprave potrebne za upis: - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžba (indeks) o prethodno završenom razredu srednje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbe svih razreda (indeks) završene srednje škole, odnosno obrazovnog programa određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnica
- ispunjenu upisnica u tajništvu škole
Odobrenje za rad: Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Klasa: UP/I -602-07/06-03/53
Ur.broj: 533-09-06-07 od 28. rujna 2006.
Oblik izvođenja nastave: instruktivno-konzultativni
Trajanje programa: Stjecanje srednje stručne spreme: 3 godine
Prekvalifikacija: min 6 mjeseci, max 2 godine
Doškolovanje: min 1,5 godina, max 3 godine
Cijena: Upisnina: 300 kn
Školarina: 1200 kn
Ispit: 200 kn
Završni ispit: 500 kn
Za nezaposlene popust