Naziv programa: KOMERCIJALIST
Uvjet za pohađanje za stjecanje srednje stručne spreme,prekvalifikaciju i doškolovanje: - završena najmanje osnovna škola, ili bilo koja četverogodišnja srednja škola (prekvalifikacija) ili tri razreda bilo koje srednje škole (doškolovanje).
- osoba treba biti starija od 15 godina
Posebni uvjeti: - polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Janus , a na temelju priloženih dokumenata
Isprave potrebne za upis: - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžba (indeks) o prethodno završenom razredu srednje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbe svih razreda (indeks) završene srednje škole, odnosno obrazovnog programa određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnica
- ispunjenu upisnica u tajništvu škole
Odobrenje za rad: Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Klasa: UP/I -602-07/06-03/53
Ur.broj: 533-09-06-07 od 28. rujna 2006.
Oblik izvođenja nastave: instruktivno-konzultativni
Trajanje programa: Stjecanje srednje stručne spreme: 4 godine
Prekvalifikacija: min 6 mjeseci, max 2 godine
Doškolovanje: min 1,5 godina, max 4 godine
Opis zanimanja: Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist stječu se široke mogućnosti zapošljavanja:
- u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim tvrtkama u unutarnjoj i vanjskoj trgovini,
- u komercijalnim poslovima zaključivanja špediterskih poslova i u trgovačkim poslovima u zemlji i inozemstvu, zaključivanjem ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe, pripremanje dokumenata za carinjenje robe u drugim uslužnim tvrtkama (domaće i međunarodno otpremništvo-špedicija, osiguranje, prijevoznička poduzeća, javna i druga skladišta, carinska skladišta, slobodne zone, zračne luke, željeznički kolodvori,pomorske luke, robni terminali i dr.)
- u poslovima izvođenja poslova vanjske trgovine u razmijeni robe i različitim vrstama gospodarskih usluga s inozemstvom.
Moguć je nastavak obrazovanja najčešće na studiju ekonomije i ostalim srodnim višim i visokim školama.
Stručni predmeti: Trgovinsko poslovanje
Poznavanje robe
Poduzetništvo
Poslovne komunikacije
Računovodstvo
Poduzetništvo
Psihologija prodaje
Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja
Transport, špedicija i osiguranje
Osnove trgovačkog prava
Cijena: Upisnina: 300 kn
Školarina: 1500 kn
Ispit: 200 kn
Završni ispit: 500 kn
Za nezaposlene popust